Resocones.png

Res-O-Cones מייצרים חרוטים (cones) לגיטרת רזונייטור בארה"ב מקצועיים.

 אם אתם רוצים לשדרג את הרזונייטור שלכם תתחילו עם הלב של הכלי!