בנדורייה היא כלי הנגינה של איזור ארגון בספרד. מונגנת במוסיקת הרונדאלה.

g#g# c'#c'# f'#f'# b'b' e''e'' a''a'' הבנדורייה מכוונת